BOA History

Year President Secretary Treasurer
1955-56
Lt. Col. Dr. (Sir) J. N. Duggan
-
-
1956-57
Dr. V. K. Chitnis
-
-
1957-58
Dr. Hiralal Patel
-
-
1958-59
Dr. C. B. Dhurandar
-
-
1959-60
Dr. S. N. Cooper
-
-
1960-61
Dr. Homyar D. Dastoor
Dr. T. N. Ursekar
-
1961-62
Dr. C. N. Shroff
Dr. T. N. Ursekar
-
1962-63
Dr. B. D. Telang
Dr. R. Abreu
Dr. A. M. Gokhale
1963-64
Dr. Y. K. C. Pandit
Dr. R. J. Patel
1964-65
Dr. B. B. Velankar
Dr. B. T. Maskati
-
1965-66
Dr. V. S. Talwalkar
-
1966-67
Dr. D. G. Mody
Dr. Rahmi H. Muljiani
Dr. A. G. Sardesai
1967-68
Dr. Anant M. Gokhale
Dr. Rahmi H. Muljiani
Dr. A. G. Sardesai
1968-69
Dr. Mukand H. Joshi
Dr. H. K. Dordi
Dr. A. G. Sardesai
1969-70
Dr. Saleh E. Husein
Dr. H. K. Dordi
Dr. A. G. Sardesai
1970-71
Dr. R. Abreu
Dr. Yasnt B. Vaidya
Dr. A. G. Sardesai
1971-72
Dr. M. M. Dubash
Dr. Vasnt B. Vaidya
Dr. A. G. Sardesai
1972-73
Dr. D. N. Jhaveri
Dr. Hilla Yakil
Dr. A. G. Sardesai
1973-74
Dr. D. B. Nicholson
Dr. Ashok Shroff
Dr. A. G. Sardesai
1974-75
Dr. Rustam J. Patel
Dr. S. Adrianwala
Dr. A. G. Sardesai
1975-76
Dr. Arvind G. Sardesai
Dr. R. H. Muljiani
-
1976-77
Dr. Badar T. Maskati
Dr. H. G. Badlani
-
1977-78
Dr. Trivikram N. Ursekar
Dr. R. P. Jehangir
-
1978-79
Dr. Rahim H. Muljiani
Dr. Ashok Patel
Dr. Rustam J. Patel
1979-80
Dr. S. M. Sathe
Dr. H. K. Dordi
Dr. Rustam J. Patel