BOA History

Year President Secretary Treasurer
1955-56
Lt. Col. Dr. (Sir) J. N. Duggan
-
-
1956-57
Dr. V. K. Chitnis
-
-
1957-58
Dr. Hiralal Patel
-
-
1958-59
Dr. C. B. Dhurandar
-
-
1959-60
Dr. S. N. Cooper
-
-
1960-61
Dr. Homyar D. Dastoor
Dr. T. N. Ursekar
-
1961-62
Dr. C. N. Shroff
Dr. T. N. Ursekar
-
1962-63
Dr. B. D. Telang
Dr. R. Abreu
Dr. A. M. Gokhale
1963-64
Dr. Y. K. C. Pandit
Dr. R. J. Patel
-
1964-65
Dr. B. B. Velankar
Dr. B. T. Maskati
-
1965-66
Dr. V. S. Talwalkar
-
-
1966-67
Dr. D. G. Mody
Dr. Rahmi H. Muljiani
Dr. A. G. Sardesai
1967-68
Dr. Anant M. Gokhale
Dr. Rahmi H. Muljiani
Dr. A. G. Sardesai
1968-69
Dr. Mukand H. Joshi
Dr. H. K. Dordi
Dr. A. G. Sardesai
1969-70
Dr. Saleh E. Husein
Dr. H. K. Dordi
Dr. A. G. Sardesai
1970-71
Dr. R. Abreu
Dr. Yasnt B. Vaidya
Dr. A. G. Sardesai
1971-72
Dr. M. M. Dubash
Dr. Vasnt B. Vaidya
Dr. A. G. Sardesai
1972-73
Dr. D. N. Jhaveri
Dr. Hilla Yakil
Dr. A. G. Sardesai
1973-74
Dr. D. B. Nicholson
Dr. Ashok Shroff
Dr. A. G. Sardesai
1974-75
Dr. Rustam J. Patel
Dr. S. Adrianwala
Dr. A. G. Sardesai
1975-76
Dr. Arvind G. Sardesai
Dr. R. H. Muljiani
-
1976-77
Dr. Badar T. Maskati
Dr. H. G. Badlani
-
1977-78
Dr. Trivikram N. Ursekar
Dr. R. P. Jehangir
-
1978-79
Dr. Rahim H. Muljiani
Dr. Ashok Patel
Dr. Rustam J. Patel
1979-80
Dr. S. M. Sathe
Dr. H. K. Dordi
Dr. Rustam J. Patel
Year President Secretary Treasurer Librarian Librarian
1980-81
Dr. Praful H. Patel
-
Dr. Rustam J. Patel
-
-
1981-82
Dr. D. H. Dave
Dr. Ravi Pandit
Dr. Rustam J. Patel
Dr. Shirish J. Bhatt
-
1982-83
Dr. Piyush A. Dikshit
Dr. R. K. Nisar
Dr. Rustam J. Patel
Dr. S. J. Bhatt
-
1983-84
Dr. Homi K. Dordi
Dr. (Mrs.) Ville N. Bamboat
Dr. Rustam J. Patel
Dr. S. J. Bhatt
-
1984-85
Dr. Soli Adrianwala
Dr. Vikram H. Patel
Dr. Rustam J. Patel
Dr. S. D. Karyekar
-
1985-86
Dr. (Mrs.) Hila R. Vakil
Dr. S. C. Bhandari
Dr. Rustam J. Patel
Dr. S. D. Karyekar
-
1986-87
Dr. S. J. Bhatt
Dr. Kirit K. Mody
Dr. Rustam J. Patel
Dr. S. D. Karyekar
-
1987-88
Dr. H. G. Badlani
Dr. Paritosh R. Cholia
Dr. Rustam J. Patel
Dr. S. D. Karyekar
-
1988-89
Dr. Ashok C. Shroff
Dr. Kanti V. Mody
Dr. Rustam J. Patel
Dr. S . D. Karyekar
-
1989-90
Dr. Arvind J. Kamdar
Dr. S. A. Gokhale
Dr. Rustam J. Patel
Dr. Quresh B. Maskati
Dr. S. A. Gokhale
1990-91
Dr. Sharad D. Karyekar
Dr. B. T. Shah
Dr. R. K. Nisar
Dr. Quresh B. Maskati
Dr. S. A. Gokhale
1991-92
Dr. Paritosh R. Cholia
Dr. N. S. Athnikar
Dr. R. K. Nisar
Dr. Quresh B. Maskati
-
1992-93
Dr. Keiki R. Mehta
Dr. Adi H. Dastoor
Dr. R. K. Nisar
-
-
1993-94
Dr. Kirit K. Mody
Dr. Shanta Motwani
Dr. B. T. Shah
Dr. N. Patwardhan
-
1994-95
Dr. Rumi P. Jehangir
Dr. S. S. Bhatti
Dr. Quresh B. Maskati
Dr. N. Patwardhan
-
1995-96
Dr. Shubha A. Gokhale
Dr. B. K. Nayak
Dr. Quresh B. Maskati
Dr. N. Patwardhan
Dr. S. D. Karyekar
1996-97
Dr. Shanta Motwani
Dr. R. H. Maniar
Dr. Quresh B. Maskati
Dr. V. Seetharaman
Dr. S. D. Karyekar
1997-98
Dr. Kanti V. Mody
Dr. S. Natarajan
Dr. Yogesh C. Shah
Dr. V. Seetharaman
Dr. B. K. Nayak
1998-99
Dr. Ranjit H. Maniar
Dr. P. Brahmbhatt
Dr. Yogesh C. Shah
Dr. V. Seetharaman
Dr. B. K. Nayak
1999-00
Dr. Bharat T. Shah
Dr. Vinod R. Goyel
Dr. Yogesh C. Shah
Dr. S. Nadkarni
Dr. B. K. Nayak
2000-01
Dr. Quresh B. Maskati
Dr. Jayavanti D. Gangar
Dr. J. K. Shah
Dr. S. Nadkarni
Dr. S. S. Bhatti
2001-02
Dr. Barun K. Nayak
Dr. Yogesh C. Shah
Dr. J. K. Shah
Dr. S. Nadkarni
Dr. S. S. Bhatti
2002-03
Dr. Nagesh S. Athanikar
Dr. Niteen C. Dedhia
Dr. J. K. Shah
Dr. J. D. Gangar
Dr. S. S. Bhatti
2003-04
Dr. Yogesh C. Shah
Dr. Amulya N. Sahu
Dr. Remesh C. Shah
Dr. J. D. Gangar
Dr. Kumar J.
2004-05
Dr. Vinod R. Goyel
Dr. Vatsal S. Parikh
Dr. Remesh C. Shah
Dr. J. D. Gangar
Dr. Kumar J.
2005-06
Dr. Amulyanath Sahu
Dr. Jagdish C. Shah
Dr. Remesh C. Shah
Dr. Vaishal P. Kenia
Dr. Kumar J.
2006-07
Dr. Jayavanti D. Gangar
Dr. Arjun S. Ahuja
Dr. Shashi O. Kapoor
Vaishal P. Kenia
Dr. Sunil Moreker